C/ d'Enric Prat de la Riba, 234 - L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

933372640

Escola infantil Saltiró Hospitalet Llobregat

Pla d'organització del centre pel curs 2021-22

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE CURS 2021-2022

Donant compliment al que disposa el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, d’agost de 2021, la titularitat de la llar d’infants presenta el seu pla, manifestant que compleix les mesures sanitàries i d’higiene, i que ha pres les mesures d’adequació dels espais i de reorganització dels grups d’infants͘.

  •     Dades del centre

Denominació:

 

Codi d’educació:

08052153

Adreça:

C/D’Enric Prat de la Riba 234, baixos.

Codi postal:

08901

Localitat:

Lospitalet de Llobregat

Telèfon:

93 337 26 40

Correu electrònic:

saltironougmail.com / info@llarinfantssaltiro.com

Persona de Contacte:

Ruth Baqués i Garcia

Data actual:

07-09-2020

 

 

*  Accés al centre del personal (docent i no docent) i de l’alumnat.

 En cap cas accediran a la llar d’infants persones amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós. Tampoc persones convivents o amb contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors. En cas de malalties cròniques d’elevada complexitat l’equip mèdic de referència avaluarà la idoneïtat d’accedir a la llar d’infants.

 

* Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de confinament parcial o tancament del centre.

 Donada la situació actual de pandèmia, els grups classe estaran organitzats de manera que quedin estancs i fixes amb la mateixa educadora i en el mateix espai durant tota la jornada. Cada grup utilitzarà la seva aula de menjador i se’ls hi farà arribar el menjar a la porta de l’aula, pel personal de cuina.

L’escola disposa de 4 patis, però amb la recent normativa, els infants s’hi podran barrejar i no caldrà separar-hi els grups.

Quan hagi d’accedir a l’aula un especialista o persona que no forma part del grup estable (sempre algú de l’escola) ho farà amb mascareta i mantenint les distàncies de seguretat tant amb els infants com amb les mestres.

 En cas de confinament parcial o tancament del centre, es procedirà a mantenir actiu el contacte amb les famílies via conferències online, llistes de difusió de “WhatsApp”,correus electrònics, vídeos de “Youtube”, trucades telefòniques i la creació de contingut pedagògic amb propostes per a les famílies i els més petits, per continuar en la mesura que es pugui amb la programació que es tenia prevista pel curs.

Des de la llar d’infants s’elaboraran petits projectes que les famílies podran desenvolupar a casa: contes, cançons, investigacions, reptes, etc. adaptats a l’etapa madurativa dels seus fills.

 

  •     Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais.

     Previsió d’alumat que assistirà al centre

L’alumnat del centre

Nombre d’alumnes

66

Nombre de grups

5

 

Tot l’alumnat que es reincorpora no té simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós i no ha estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors a la seva reincorporació͘. Tanmateix l’alumnat reincorporat té el calendari vacunal al dia͘.

 

De forma excepcional es podrà reincorporar alumnat amb malaltia crònica d’elevada complexitat amb declaració responsable dels progenitors o legals representants que acredita que han valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.

 

  •     Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Grups

Alumnes

Docents

Espai

Estable

Temporal

Estable

Temporal

P-0

7

2 (Noèlia i Eva)

0

Aula P0 (Ànecs)

Pati dels Ànecs

P-1

12

2 (Cristina i Sara)

0

Aula P1 (Girafes)

Pati de baix

P-1

13

2 (Maria José i Ariadna)

0

Aula P1

(Dofins)

Pati de baix

P-2

18

2 (Rut i Marta)

0

Aula P2 (Vaixells)

Pati de baix / Pati de dalt / Sorral

P-2

16

1 (Maria Carmen i Sandra)

0

Aula P2 (Dracs)

Pati de baix / Pati de dalt / Sorral

 

Aquests grups seran estables i fixes per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre estarà al mateix grup, amb els mateixos companys i en els mateixos espais, i sempre que sigui possible, també el docent serà el mateix.

 

El període d’acollida es farà en un espai interior, ja que no es barrejaran els grups i cada grup tindrà la seva acollida per separat.

 

 

  •     Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

Grup

Accés

Horari

Horari d’entrada

Horari de sortida

P-0

P-1

 

Porta carrer Prat de la Riba

9:00-17:00/17:30

Normal: 9:00 Acollida: 7:30 a 9

Després de dinar: 15:30h

Abans de dinar: 12/12:15

Tarda: 17/17:30

P-2

P-2

Porta carrer de la Casa Nova

9:00-17:00

Normal: 9:00 Acollida: 7:30 a 9

Després de dinar: 15:30h

Abans de dinar: 12/12:15

Tarda: 17/17:30

 

Procés d’adaptació de l’alumnat

Durant el període d’adaptació les famílies dels infants podran acompanyar als infants a les aules seguint les mesures de prevenció i seguretat següents:

 

Requisis d’accés

 

La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la covid-19 o els han presentat en els darrers 10 dies. Tampoc no hi pot participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies. Es recomana que aquestes persones estiguin vacunades amb la pauta completa.

 

Persones de risc

Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la covid-19 (diabetis, malaltia cardiovascular —inclosa la hipertensió—, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida), així com dones embarassades, han d'avaluar la conveniència de participar en el període d'acollida amb el seu equip mèdic de referència, depenent del seu estat vacunal.

 Nombre d’acompanyants

Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període d'adaptació). Els germans o germanes que es trobin simultàniament en el període d'acollida poden ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi pot haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.

 Contacte i distància

La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l'aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

 Rentat de mans

La persona acompanyant s'ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d'accedir al centre educatiu i també abans d'entrar a l'aula. També es recomana el rentat de mans a la sortida de la llar d’infants.

 Mascareta

La persona acompanyant ha d'accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o quirúrgica col·locada correctament.

 Ventilació

És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats seguint les instruccions.

 

  •       Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

La llar d’infants aplicarà el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser COVID-19.

 

Localitat i data

 

L’Hospitalet de Llobregat a 1 de setembre del 2021