C/ d'Enric Prat de la Riba, 234 - L'Hospitalet de Llobregat, (Barcelona)

933372640

Escola infantil Saltiró Hospitalet Llobregat

Pla d'organització del centre pel curs 2020-21

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE CURS 2020-2021

Donant compliment al que disposa el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19, així com les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya de la Secretaria de Polítiques Educatives, la titularitat de la llar d’infants presenta el seu Pla d’obertura, confirmant que compleix les mesures sanitàries i d’higiene, i que ha pres les mesures d’adequació dels espais i de reorganització dels grups d'infants.

 •     Dades del centre

Denominació:

 

Codi d’educació:

08052153

Adreça:

C/D’Enric Prat de la Riba 234, baixos.

Codi postal:

08901

Localitat:

L’Hospitalet de Llobregat

Telèfon:

93 337 26 40

Correu electrònic:

saltironougmail.com / info@llarinfantssaltiro.com

Persona de ccccccccccontavcCcontacte:

Ruth Baqués i Garcia

Data actual:

07-09-2020

 

 •      Dades del personal (docent i no docent) amb atenció presencial

Cognoms i nom

ALLENDE BUSQUETS, MARTA

ARANDA ESTEVEZ, IGNASI

BAQUÉS GARCIA, ADOLF

BAQUÉS GARCIA, RUTH

BARBÉ MARGARIT, CRISTINA

CANUDAS ARBIZU, MARTINA

JULIÁN SADA, NOÈLIA

PÉREZ JIMÉNEZ, MARIA JOSÉ

PESCADOR TRUJILLO, MARIA CARMEN

PLANELL COSTA, NÚRIA

RUÍZ SÁNCHEZ, JUANA

TORRENT ESCALA, MIREIA

VALDÉS QUINTANA, SÍLVIA


 
El servei de prevenció de riscos laborals de la llar d’infants avaluarà la presència de personal treballador especialment sensible a la COVI-19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establirà, si s’escau, mesures específiques de protecció. 

 

 Organització pedagògica.

Donada la situació actual de pandèmia, els grups classe estaran organitzats de manera que quedin estancs i fixes amb la mateixa educadora i en el mateix espai durant tota la jornada. Cada grup utilitzarà la seva aula de menjador i se’ls hi farà arribar el menjar a la porta. Les educadores de reforç o les especialistes que es moguin per diferents grups, mantindran la distància de seguretat i aniran sempre amb mascareta i roba protectora.

Al disposar de 4 patis, no caldrà que els grups comparteixin els patis, però si calgués, es separaran els espais i es desinfectaran entre ús i ús.

Quan hagi d’accedir a l’aula un especialista o persona que no forma part del grup estable (sempre algú de l’escola) ho farà amb mascareta i mantenint les distàncies de seguretat tant amb els infants com amb les mestres.

 •     Pla de treball de la llar d’infants en confinament

En cas de confinament parcial o tancament del centre, es procedirà a mantenir actiu el contacte amb les famílies via conferències online, llistes de difusió de “WhatsApp”,correus electrònics, vídeos de “Youtube”, trucades telefòniques i la creació de contingut pedagògic amb propostes per a les famílies i els més petits, per continuar en la mesura que es pugui amb la programació que es tenia prevista pel curs.

 •     Previsió d’alumat que assistirà al centre

L’alumnat del centre

Nombre d’alumnes

61

Nombre de grups

4

 

 Les famílies es faran responsables de l’estat de salut dels seus fills/es comprometent-se a no portar-lo a la llar d’infants en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

De forma excepcional es podrà reincorporar alumnat amb malaltia crònica d’elevada complexitat amb declaració responsable dels progenitors o legals representants que acredita que han valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.

 •     Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Grups

Alumnes

Docents

Espai

Estable

Temporal

Estable

Temporal

P-0 / P-1

13

Noèlia Julián Núria Planell i Martina Canudas

 

Aula Ànecs

Pati Ànecs

 

P-1

11

Maria José Pérez i Cristina Barbé

Marta Allende / Mireia Torrent

Aula Dofins

Pati Dofins

Sala Polivalent

P-2 (1)

20

Ruth Baqués i Marta Allende

Mireia Torrent

Aula Vaixells

Pati gran

Sorral

S.Polivalent

P-2 (2)

17

Ignasi Aranda i Maria Carmen Pescador

Marta Allende / Mireia T.

Aula Dracs

Pati gran

Sorral

S.Polivalent

Aquests grups seran estables i fixes per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre estarà al mateix grup, amb els mateixos companys i en el mateix espai, i sempre que sigui possible, també el docent serà el mateix.

Les acollides del matí (per la tarda no n’hi haurà), s’han solucionat creant grups sencers que seran d’acollida i grups que no ho seran: és a dir, el grup dels Ànecs serà un grup amb entrada a les 7:30h, com el grup dels Dracs. Mentre que el grup dels Dofins i el dels Vaixells, entraran a les 9h i per tant no seran d’acollida.

 

 •     Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides

Grup

Accés

Horari

Horari d’entrada

Horari de sortida

P-0 – P-1 (Ànecs)

Prat de la Riba 234

7:30h – 17/17:30h

7:30h

17h / 17:30h

P-1 (Dofins)

Prat de la Riba 234

9h-17/17:30h

9h

17h / 17:30h

P-2 (Vaixells)

Casanovas 62 (escala)

9h-17/17:30h

9h

17h / 17:30h

P-2 (Dracs)

Casanovas 62 (baixos)

7:30h – 17/17:30h

7:30h

17h / 17:30h

*Dins de l’hora del pati s’ha de tenir en compte que abans de marxar cada grup ha de netejar i desinfectar les joguines utilitzades

 •     Relació amb les famílies.

Els dies 2 i 3 de setembre s’organitzaran reunions personalitzades amb les famílies, donant una cita prèvia per coincidir només una família dins l’aula amb l’educadora i sempre mantenint el protocol de mesures de seguretat establertes en el pla de prevenció de COVID-19.

*Si s’han de realitzar reunions de seguiment dels infants amb les famílies, aquestes es realitzaran fora de l’horari escolar (quan no hi hagi infants al centre) i sempre mantenint el protocol de mesures de seguretat establertes en el pla prevenció de COVID-19.)

 •     Organització reunions equip.

 

*Les reunions d’equip les realitzarem mantenint les mesures de seguretat establertes pel pla de prevenció de la COVID-19, i s’aniran programant segons les necessitats del dia a dia.

 •     Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

No assistiran al centre alumnat, personal docent o altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19 , així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

 1.      Es procedirà al seu aïllament en un espai d’us individual (aula Girafes).
 2.     La persona que acompanyi a l’infant haurà de portar la mascareta i intentar mantenir les distàncies de seguretat.
 3.      Es contactarà amb la família per a que vingui a buscar l’infant el més aviat possible.
 4.      La família es posarà en contacte amb el seu CAP de referència i informarà a l’escola.
 5.      Si es presenten símptomes de gravetat es trucarà al 061.
 6.     Si el metge diagnostica un possible cas es contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.
 7.    Es procedirà a seguir els passos que indiqui salut pública i s’avisarà a les famílies de l’escola.

La persona responsable de l’infant que presenti símptomes serà Ruth Baqués.

 

 •     Pla de ventilació, neteja i desinfecció

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

1 vegada al dia

Setmanalment

Comentaris

Espai

 

 

Ventilació

 

 

Mínim 10 minuts 3 vegades al dia

Manetes i poms

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

Superfícies de taulells i mostradors

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

Cadires i bancs

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

Especialment en les zones que contacten amb les mans

Grapadores i altres utensilis d’oficina

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

Aixetes

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

Ordinadors, teclats i ratolins

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

Netejar amb un drap humit amb alcohol de 70º

Telèfons

 

Neteja i desinfecció

 

 

 

Fotocopiadora

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

 

 

 

AULES I ESPAIS DE JOCS INTERIORS

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

1 vegada al dia

Setmanalment

Comentaris

Espai

 

 

Ventilació

 

 

Mínim 10 minuts 3 vegades al dia

Superfícies o punts de contacte freqüent amb les mans

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

Terra

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

Materials de joc

 

Neteja

 

Neteja i desinfecció

 

També si hi ha un canvi de grup d’infants

 

Les joguines de plàstic millor al rentaplats

Joguines de plàstic

 

Neteja

 

Neteja i desinfecció

 

Joguines o peces de roba

 

Neteja

 

Neteja i desinfecció

 

Rentadora a 60º

 

PATI

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

1 vegada al dia

Setmanalment

Comentaris

Espai

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

Es fregarà el terra del pati amb desinfectant cada matí abans de sortir els infants

Joguines

 

Neteja i desinfecció

 

 

 

En cada canvi de grup

 

MENJADOR

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

1 vegada al dia

Setmanalment

Comentaris

Espai

 

 

Ventilació

 

 

Mínim 10 minuts 3 vegades al dia

Superfícies on es prepara el menjar

Neteja i desinfecció

Neteja i desinfecció

 

 

 

 

Plats, gots, coberts....

 

Neteja i desinfecció

 

 

 

Rentaplats

Gerra d’aigua

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

Taules, safates

Neteja i desinfecció

Neteja i desinfecció

 

 

 

 

Taulells

 

Neteja i desinfecció

 

 

 

 

Utensilis de cuina

 

Neteja i desinfecció

 

 

 

 

Taules per a diversos usos

Neteja i desinfecció

Neteja i desinfecció

 

 

 

 

Terra

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

 

 

 

LAVABOS I ZONES DE CANVI DE BOLQUERS

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

1 vegada al dia

Setmanalment

Comentaris

Espai

 

 

Ventilació

 

 

Mínim 10 minuts 3 vegades al dia

Canviadors

 

Neteja i desinfecció

 

 

 

 

Orinals

 

Neteja i desinfecció

 

 

 

 

Rentamans

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

Especialment després de l’ús massiu (després del pati, després de dinar) i sempre al final de la jornada.

Inodors

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

Terra i altres superfícies

 

 

 

Neteja i desinfecció

 

Cubells de brossa, bolquers...

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

 

 

ZONES DE DESCANS

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

1 vegada al dia

Setmanalment

Comentaris

Espai

 

 

Ventilació

 

 

Mínim 10 minuts 3 vegades al dia

Bressols i llits

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

També quan canvia l’infant que l’utilitza

Fundes de matalàs i coixins

 

 

 

 

Rentat a 60º

Mantes

 

 

 

 

Rentat a 60º

Terra

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

També quan hi ha un canvi de grup d’infants

Altres superfícies

 

 

Neteja i desinfecció

 

 

 

 •     Higiene de mans

En infants es requereix el rentat de mans:

 •     A l'arribada i a la sortida del centre educatiu
 •     Abans i després dels àpats
 •     Abans i després d’anar al WC
 •     Abans i després de les diferents activitats
 •     Abans i després del pati.

En adults que formen part del centre es requereix rentat de mans:

 •    A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
 •    Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, del àpats dels infants i dels propis.
 •    Abans i després d’acompanyar un infant al WC
 •    Abans i després d’anar al WC
 •     Abans i després de mocar un infant (amb mocador d’un sol ús)
 •     Com a mínim una vegada cada 2 hores.

 

*El personal docent del centre durà mascareta des de l’entrada al centre fins a la seva aula, sempre que es relacioni amb altre personal del centre o quan no estigui amb el seu grup de convivència.

 

 •     Seguiment del pla

Responsables

Rut Baqués i Adolf Baqués

Revisió trimestral

Rut Baqués i Adolf Baqués

*Tot l’equip serà informat del protocol a seguir i el signaran responsabilitzant-se de seguir les normes establertes en aquest.